Privacy

Noyce B.V. neemt het vertrouwelijke beheer van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Wij streven dan ook voortdurend naar de best mogelijke manier om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen en om te voldoen aan alle van toepassing zijnde privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG).

 

Onze Privacy Policy is bedoeld om u in te lichten hoe wij met persoonsgegevens omgaan. In deze Privacy Policy komt het volgende aan de orde:

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom; Hoe gebruiken we deze persoonsgegevens; Welke rechten heeft u; Bewaartermijn van de persoonsgegevens; Hoe beschermen wij verzamelde persoonsgegevens.

 

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom

 

Om u als kandidaat bij onze (mogelijke) opdrachtgevers onder de aandacht te brengen, vragen wij u om bepaalde persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 

  • Naam, leeftijd, geboortedatum
  • Adres en postcode
  • E-mailadres
  • Uw telefoonnummer
  • Werkervaring
  • CV met door u beschreven (persoons)gegevens

 

2. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens

 

Zoals wij hierboven aangaven verstrekken wij uw persoonsgegevens aan mogelijke opdrachtgevers om bij u bij hen onder de aandacht te brengen. Verder delen wij uw persoonsgegevens met niemand anders. Wel verstrekken wij uw persoonsgegevens als dat nodig is om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijke procedures of afdwingbare verzoeken van overheidsinstanties. Wij merken hierbij op dat wanneer wij zouden fuseren of door een andere partij worden overgenomen, uw persoonsgegevens deel uitmaken van een deze fusie of overname. Mocht hier sprake van zijn dan zullen wij u informeren voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen.

 

3. Welke rechten heeft u

 

Wij bieden u alle rechten welke uit de AVG voortvloeien. Zo heeft u het recht om het verzamelen van uw persoonlijke gegevens te beperken of om te worden geïnformeerd welke persoonsgegevens wij hebben verzameld. Ook heeft u het recht om persoonsgegevens te laten rectificeren mochten deze onjuist of onvolledig zijn. Uw aanvraag zal altijd worden gehonoreerd. Het verwerken van uw aanvraag kan echter enige tijd duren. We streven ernaar om een schriftelijk verzoek (inclusief een kopie van uw paspoort) binnen 20 werkdagen te beantwoorden, wij vragen hiervoor uw begrip.

 

4. Bewaartermijn

 

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als wettelijk is toegestaan om met een opdrachtgever tot een overeenkomst te komen.

 

5. Gegevensbeveiliging

 

We doen er vrijwel alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, ongeautoriseerde wijziging, openbaarmaking of vernietiging. Wij maken hierbij gebruik van state of the art technieken m onze systemen te beschermen. Waar nodig upgraden wij onze beveiligingsmaatregelen om zodoende de beste bescherming te bieden. Alle persoonsgegevens worden achter firewalls en andere geavanceerde beveiligingssystemen opgeslagen.

 

Wij beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot werknemers van Noyce B.V. en mogelijke opdrachtgevers. Allen zijn onderworpen aan strikte contractuele geheimhoudingsverplichtingen en kunnen worden gestraft of ontslagen als zij niet aan deze verplichtingen voldoen. Onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen alle wijzigingen op deze pagina vermelden en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we een meer opvallende melding geven ( bijvoorbeeld via e-mail).

 

Als u het niet eens bent over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en wij er onderling niet in slagen tot een vergelijk te komen dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uw klacht dient dan verzonden te worden naar:

 

Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374 2509 AJ DEN HAAG

 

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, stuurt u dan een email naar: info@noyce.be

STEL HIER UW VRAAG

employee-image

©2022 - Noyce B.V.

For employees only